Website Banner
 
   
  บริการขอใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ขอต่อวีซ่า (Work permit & Visa Registration)
 
  หากท่านต้องการ ความสะดวกรวดเร็วจากขั้นตอนและเอกสารหลักฐานต่างๆ ในการขอใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ขอต่อวีซ่า ทางเรามีความยินดีเสนอบริการให้ท่านดังนี้
 
บริการที่ท่านจะได้รับ คือ
 
* บริการขอใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
 
* บริการขอต่อวีซ่า
     - ต่อวีซ่าทำงาน ต่ออายุวีซ่าธุรกิจ NON-B NON-IMMIGRANT "B"
     - ต่อวีซ่านักเรียนต่างชาติ NON-ED NON-IMMIGRANT "ED"
 
 
* บริการเสริม : บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
 
บริการรวดเร็ว ทันใจ เชื่อถือได้ มีความรับผิดชอบงานสูง (ประการณ์มากกว่า 20 ปี) ราคาถูกพิเศษ!!! มีบริการงานแบบเร่งด่วนพิเศษ และ แบบเร่งรัดการดำเนินงานด่วนพิเศษ 
เราให้บริการวีซ่า ในเขต ชลบุรี แหลมฉบัง พัทยา ระยอง
(ลองโทรเข้ามาปรึกษาก่อนตกลงได้ครับ ค่าปรึกษาฟรี!!!)
ติดต่อ คุณสนธิ ชาญปรีชา โทร. 084-8888-911 หรือ โทร 038-373-478
Nearly Big C south Pattaya ใกล้บิ๊กซีพัทยาใต้
 
     
     
  หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ในการขออนุญาตทำงานในไทยเป็นการชั่วคราว (อายุ 1 ปี )
Work Permit (one year visa)
 
  คุณสมบัติของคนต่างด้าวที่จะขอใบอนุญาตทำงานได้  
     
 
  1. มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (มิใช่นักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่าน)
  2. ต้องไม่ขอทำงานที่ห้ามไว้ในพระราชกฤษฎีกา (39 อาชีพ)
  3. มีความรู้ความสามารถในการทำงานตามที่ขอรับใบอนุญาตทำงาน
  4. ต้องไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
  5. ต้องไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรือน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฎอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง
  6. ต้องไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว ภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต
ข้อควรระวัง ห้ามรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือรับคนต่างด้าวเข้าทำงานที่มีลักษณะงาน
หรือเงื่อนไขต่างไปจากที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต (ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน
หกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)
 
     
  แนวทางการดำเนินการขออนุญาต  
     
  สำหรับคนต่างด้าวที่ยังไม่เข้ามาในราชอาณาจักร แต่ประสงค์จะทำงานต้องดำเนินการ ติดต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยประจำประเทศที่คนต่างด้าวอาศัยอยู่ เพื่อขอคำแนะนำและขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) ในหนังสือเดินทางเท่านั้น โดยต้องระบุว่า) เข้ามาทำธุรกิจหรือเข้ามาศึกษา แล้วแต่กรณี ซึ่งต้องมิใช่นักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่าน
ทางสำนักงานจะดำเนินการยื่นขอรับใบอนุญาตทำงาน และเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว คนต่างด้าวจึงเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อรับใบอนุญาตและทำงานได้

สำหรับบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ขอ Work Permit ทางฝ่ายออกใบอนุญาต Work Permit อาจจะออกใบอนุญาต work permit มีอายุ 3 เดือนหรือ 6 เดือน หรือ 1 ปี แล้วแต่ฝ่ายอนุญาตจะเห็นสมควร เขาจะมีเงื่อนไขให้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต Work Permit เมื่อก่อนถึงกำหนดใบอนุญาตโดยมีเงื่อนไขว่าต้องรายงานผลประกอบการของบริษัทได้มีการประกอบกิจการจริง มีเอกสารหลักฐานมายืนยันว่าได้ดำเนินกิจการไปอย่างไร มีเหตุผล ทางฝ่ายอนุญาตก็จะต่ออายุใบอนุญาตเป็นเวลาทั้งหมด 1 ปี (ตามปกติบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งเก่ามีผลประกอบการดำเนินงานที่ดี ทางฝ่ายออกใบอนุญาตจะออกใบอนุญาต Work Permit ให้เป็นเวลา 1 ปี)

ขอใบอนุญาต Work Permit พร้อมทั้งขอวีซ่า อายุ 1 ปี คนต่างด้าวจะต้องไม่ทำงานในบริษัทตำแหน่งซ้ำซ้อนกัน ท่านจะขออนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในบริษัทท่านกี่คนก็ได้ตามความต้องการของบริษัทท่าน (แต่ต้องเป็นตำแหน่งที่กฎหมายไทยไม่ห้ามไว้ หรือตำแหน่ง หรืองานที่คนไทยไม่สามารถทำได้ ถ้าตำแหน่งคนไทยทำได้ ต่างด้าวต้องมีความสามารถพิเศษหรือคุณสมบัติเฉพาะตัวที่คนไทยทำไม่ได้ ยกเว้นกรรมการผู้ร่วมทุนขออนุญาตได้เลย และต่างด้าวคนเดียวหรือหลายคนถือหุ้นรวมกันในบริษัทไม่เกิน 49% ของทุนจดทะเบียนบริษัท นอกนั้นต้องเป็นคนไทยหนึ่งคนหรือหลายคนถือหุ้นรวมกันไม่ต่ำกว่า 51% ของทุนจดทะเบียนบริษัทหากเป็นบริษัทต่างชาติ มาตั้งสาขาในประเทศไทย (ต่างชาติถือหุ้น 100%) ขอ Work Permit ให้ตัวแทนสาขาในประเทศไทยและพนักงานต่างด้าวได้เลย

บริษัทที่จะขออนุญาตใบ Work Permit มีต่างด้าวทำงาน 1 คน จะต้องมีพนักงานคนไทย 4 คนมีเงินเดือนประจำทำงานในบริษัทนั้นด้วย (ตำแหน่งอะไรก็ได้) อาจจะไม่มีคนงานไทยทำงานตามจำนวนดังกล่าวก็ได้ แล้วแต่ฝ่ายพิจารณาอนุญาต
 
     
     
Current Pageid = 19