Website Banner
 
   
  ทำ Visa ไปต่างประเทศ  
     
  Visa ท่องเที่ยว
             วีซ่าท่องเที่ยว คือ วีซ่าระยะสั้น มีวัตถุจุดประสงค์ เพื่อการเดินทางไปเที่ยวในประเทศต่างนั้นๆ ที่เราร้องขอวีซ่า ไม่สามารถทำงานได้ ถือว่าผิด หากแต่เรามีความประสงค์จะทำงาน หากเป็นกรณีที่ต้องงาน แนะนำให้ขอวีซ่าทำงานตามชนิดของวีซ่าที่ทางสถานทูตต่างๆจะมี สำหรับผู้ขอวีซ่าที่มี สปอนเซอร์ หรือ คนออกค่าใช้จ่ายให้เป็นชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นกรณี ญาติหรือแฟน ก็ตาม จะสะดวกในการขอวีซ่ามากกว่าคนที่ไม่ได้ทำงานแล้วขอวีซ่า เพราะคุณจะไม่มีหลักฐาน เอกสารใดๆ ไปยื่นให้เกิดความน่าเชื่อถือ ต่อเจ้าหน้าที่สถานทูตได้เลย

รับทำวีซ่าท่องเที่ยว
ทั่วโลก และเป็นตัวแทนยื่น ขอวีซ่า ในประเทศต่างๆ ในทวีปอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย และเอเชีย โดยทีมงานมืออาชีพโดยตรง ตั้งแต่จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ยื่น จนกว่าวีซ่าจะได้รับการอนุมัติ ให้กับผู้ที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยว แต่ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะติดต่อกับสถานฑูตเพื่อขอวีซ่า ซึ่งมีหลายขั้นตอน และยุ่งยากในการจัดเตรียมเอกสาร อีกทั้งเหมาะแก่ผู้ที่ต้องการขอ visaท่องเที่ยว ผ่านแบบ 100%
 
   
  Visa ทำงาน  วีซ่าทำงาน ( Visa 1 year)

ชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยนั้นจะต้องมีใบอนุญาตทำงานก่อน ซึ่งส่วนใหญ่จะขออนุญาตเป็นรายปี การจะทำใบอนุญาตทำงานได้นั้นจึงสามารถทำวีซ่า 1 ปีได้ซึ่งขั้นตอนก่อนทำวีซ่า 1 ปีนั้นมีดังนี้

1. ทำวีซ่า Immigration Non-B ซึ่งหากชาวต่างชาติยังไม่เดินทางเข้ามาประเทศไทยสามารถขอได้ที่สถานทูตไทยใน ต่างประเทศ หรือหากต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยแล้วโดยไม่ได้ทำวีซ่า Non-B เข้ามา ต้องการจะเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเป็น Non-B (ดูได้ที่หน้าเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา) ก็สามารถทำได้ที่สำนักงานด่านตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ หรือถ้าเป็นวีซ่าแต่งงาน ( Non-Immigrant Non-O ) ก็สามารถขอใบอนุญาตทำงานได้เหมือนกัน วีซ่า Immigration Non-B สามารถอยู่ประเทศไทยได้ 3 เดือนแต่หากต้องการ 1 ปีก็สามารถขอได้ แต่เฉพาะขอที่สถานทูตไทยในต่างประเทศเท่านั้น แต่ วีซ่า Immigration Non-B 1 ปีนั้นข้อเสียคือต้องเดินทางออกจากประเทศไทยทุก 3 เดือน

2. หลังจากนั้นก็ยื่นเรื่องขอใบอนุญาตทำงาน ( Workpermit ) ซึ่งใบอนุญาตทำงานนั้นจะได้รับได้อนุญาตทำงานได้ 1 ปี(แต่วีซ่ายังอยู่ได้ 3 เดือน ) ซึ่งหากต่างชาติต้องการทำงาน 1 ปีต้องทำเรื่องยื่นขอเป็นวีซ่า 1 ปี เงื่อนไขการทำวีซ่าและใบอนุญาตทำงานนั้น บริษัทจะต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 2 ล้านบาทพนักงานคนไทยอย่างน้อย 4 คนต่อต่างชาติ 1 คน

ขั้นตอนการทำวีซ่าเป็น 1 ปีนั้นเมื่อต่างชาติได้วีซ่า Non-Immigrant B มาแล้วเมื่อเข้ามาถึงประเทศไทยควรจะทำใบอนุญาตทำงานเลยหากต่างชาติไปทำเดือนสุดท้ายที่ได้วีซ่า Non-Immigrant B อาจทำให้ต่างชาติขึ้นประกันสังคมและยื่น ภงด.1 ไม่ทันในการต่อวีซ่า 1 ปีเพราะต้องมีการยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่างน้อย 1 เดือน (หากไม่มีใบอนุญาตทำงานไม่สามารถจ่ายเงินเดือนต่างชาติได้)
 
     
 
Visa แต่งงาน

ชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาประเทศไทย โดยแต่งงานกับภรรยาคนไทย สามารถยื่นเรื่อง ขอVisa Non Immigrant O ได้ที่สถานทูตไทยในต่างประเทศโดยใช้ใบทะเบียนสมรส และต้องมีเงินฝากในบัญชี 400,000 บาท หรือมีเงินเดือนขั้นต่ำ 40,000 บาท ซึ่งเมื่อเดินทางเข้ามาแล้วต่างชาติสามารถอยู่ได้ 3 เดือน หากต้องการอยู่ 1 ปีต้องไปยื่นขอที่สำนักงานด่านตรวจคนเข้าเมืองอีกครั้งในท้องถิ่นที่อยู่หรือหากเดินทางเข้ามาแล้วไม่ได้ ขอVisa Non Immigrant O เข้ามาก็สามารถไปเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราก่อนได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หลังจากนั้นก็ยื่นทำเรื่อง ขอVisa เป็น 1 ปี
 
     
 
Visa นักเรียน

หากชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาประเทศไทย และต้องการอยู่ศึกษาต่อในประเทศไทยก็สามารถทำเรื่อง เปลี่ยนวีซ่าเป็น Non-Immigrant Visa (Non-ED) ได้ที่ด่านตรวจคนเมือง หรือ หากอยู่ที่ต่างประเทศก็ทำเรื่องได้ที่สถานทูตไทยในประเทศนั้น ๆ ซึ่งจะได้ระยะเวลา วีซ่า 3 เดือน หากต้องการขอวีซ่าอยู่ 1 ปี สามารถทำเรื่องได้โดยติดต่อไปที่หน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องเพื่อขอ หนังสือรับรองการขอวีซ่า หลังจากนั้นก็ไปยื่นเรื่องขอวีซ่าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อขอวีซ่า 1 ปีต่อไป


Visa พำนักอยู่ประเทศไทย

กรณีที่ชาวต่างชาติ ต้องการเข้ามาประเทศไทยเพื่อเข้ามาพักผ่อนเพื่อใช้ชีวิตในบั้นปลายนั้น จะต้องมีอายุ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยสามารถขอ วีซ่าประเภท Non-Immigrant Visa “O-A” เข้ามาก่อนโดยต้องแสดงบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือนซึ่งเงินฝากหรือเงินได้หรือเงินบำนาญรวมกันไม่น้อยกว่า 800,000 บาทหรือหนังสือรับรองรายได้ เงินบำนาญ (ฉบับจริง) เดือนละไม่น้อยกว่า 65,000 บาท นับถึงวันยื่นคำขอ คนต่างด้าวที่ต้องการจะขอ Non-Immigrant Visa “O-A” ประเภทพำนักอยู่ประเทศไทยนั้น (Long Stay) สามารถยื่นคำร้องได้ที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยในประเทศ ของชาวต่างชาตินั้นๆ ในกรณีมีความประสงค์จะนำคู่สมรสเข้ามาพำนักในราชอาณาจักรด้วย แต่คู่สมรสไม่มีคุณสมบัติที่จะขอรับการตรวจลงตราประเภท “O-A” (Long Stay) ได้ ให้แสดงหลักฐานทะเบียนสมรส ทั้งนี้ คู่สมรสจะได้รับการพิจารณาให้ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส “O” พำนักได้ 3 เดือน
 
     
 
 
Current Pageid = 20