Website Banner
 
 
บริการบัญชีเงินเดือน และประกันสังคม 
 
      นายจ้างที่มีลูกจ้างทำงานตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน นายจ้างจะต้องยื่นแบบภงด.1 ทุกเดือน และนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือน (ภ.ง.ด.1) หากรายได้ลูกจ้างถึงเกณฑ์ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
 
 
บริการ
 
       ให้บริการครบวงจรเกี่ยวกับบัญชีเงินเดือน และประกันสังคม ตั้งแต่จดทะเบียนขึ้นประกันสังคม จนกระทั่งถึงการยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย
เกี่ยวกับเงินเดือน และพบเจ้าหน้าที่ประกันสังคมและกรมแรงงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีเงินเดือน และประกันสังคมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนด
 
 
ขอบเขตงาน
 
 จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายเงินเดือน (ภงด.1) รายเดือน และนำส่งภาษี ต่อกรมสรรพากร
 ขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
 จัดทำแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ (สปส. 1-10) รายเดือน และส่งเงินสมทบต่อสำนักงานประกันสังคม
 จัดทำเอกสารกรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำนักงานประกันสังคม เช่น
   - แจ้งการเข้าทำงานใหม่ของผู้ประกันตน
   - แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงของนายจ้าง และผู้ประกันตน
   - แจ้งการสิ้นสุดเป็นผู้ประกันตน
   - ขอบัตรประกันสังคม
 ให้คำปรึกษาแนะนำในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายประกันสังคม และกฎหมายแรงงาน
 เข้าชี้แจง และพบเจ้าหน้าที่ประกันสังคม หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
 จัดทำเอกสารตรวจประกันสังคมและกรมแรงงาน เช่น แบบแสดงสภาพการจ้างงาน ข้อบังคับการทำงาน ทะเบียนพนักงาน ฯลฯ
 
 
 
 
ขั้นตอนการให้บริการ
 
       สำนักงานฯ จะแจ้งให้ท่านส่งรายละเอียดอัตราค่าจ้าง และการเข้า- ออกของพนักงาน มาให้แก่สำนักงานฯ หลังจากที่สำนักงานฯได้รับเอกสาร จะทำการตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูล
       สำนักงานฯ จะจัดเตรียมแบบภงด. 1 และเอกสารนำส่งประกันสังคม จัดส่งให้ท่านตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อ และชำระเงินสมทบฯและภาษี เพื่อสำนักงานฯจักนำส่งหน่วยงานราชการต่อไป
       สำนักงานฯ จัดส่งเอกสารที่นำไปยื่นต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วให้ท่าน เพื่อเป็นเอกสารลงบัญชีต่อไป
 
 
 
Current Pageid = 17