Website Banner
 
 
บัญชีและภาษีอากร
 
       บุคคลธรรมดา (บุคคล, ร้านค้า, ห้างหุ้นส่วนสามัญ) มีหน้าที่ยื่นแบบภาษีที่เกี่ยวข้องต่อกรมสรรพากร แต่ไม่ต้องจัดทำงบการเงินและตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   นิติบุคคลมีหน้าที่จัดทำบัญชี, งบการเงิน และยื่นภาษี ทั้งกับกรมสรรพากรและกระทรวงพาณิชย์ ให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด   นอกจากนี้กรมสรรพากรยังกำหนดให้กิจการจักต้องเก็บเอกสารทางบัญชีไว้อย่างน้อย 5 ปีเพื่อการตรวจสอบ   หากกิจการไม่มีการ
จัดทำบัญชีที่ดี กิจการอาจโดนเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตลอดช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนด
 
บริการ
        
         บริการงานบัญชีและภาษีอากรครบวงจรด้วยงานที่มีคุณภาพโดยทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์กว่า 30 ปี  ในหลากหลายประเภทธุรกิจทั้งกิจการซื้อมา-ขายไป, บริการ, บันเทิง, โรงแรม, โรงงานพลาสติก, สิ่งทอ, สิ่งพิมพ์, นำเข้า-ส่งออก, อสังหาริมทรัพย์, รับเหมาก่อสร้าง,ขนส่ง ฯลฯ ให้บริการด้านบัญชีและภาษีอากร ทั้งสำหรับบุคคลธรรมดาด้านภาษีส่วนบุคคล และนิติบุคคลทั้งที่พึ่งจัดตั้งใหม่ และกำลังดำเนินการ   
 
บุคคลธรรมดา
จัดทำบัญชี วางแผนภาษีและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
จัดทำและยื่นแบบภาษีทุกประเภท เช่น
      - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) 
      - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90, ภ.ง.ด. 91, ภ.ง.ด. 94)
  สอบทานรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย
  จัดทำบัญชีคุมสินค้า
  ให้คำแนะนำประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและภาษีอากร
  ให้คำปรึกษา และให้การแนะนำเกี่ยวกับการจัดระบบเอกสารทางการค้าต่าง ๆ เพื่อการควบคุมภายในที่ดี
  แก้ปัญหาประเด็นภาษีอากรเมื่อถูกตรวจสอบจากกรมสรรพากร ฯลฯ
   
  นิติบุคคล
  จัดทำบัญชี วางแผนภาษีและวิเคราะห์งบการเงิน
  จัดทำและยื่นแบบภาษีทุกประเภท เช่น
      - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)                                                                                                                         
      - ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 3,ภ.ง.ด. 53)
      - ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 50, ภ.ง.ด. 51)
  สอบทานรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย
  จัดทำงบการเงินนำส่งกรมสรรพากร และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  จัดทำบัญชีคุมสินค้า
  ให้คำแนะนำประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและภาษีอากร
  ให้คำปรึกษา และให้การแนะนำเกี่ยวกับการจัดระบบเอกสารทางการค้าต่าง ๆ เพื่อการควบคุมภายในที่ดี
  แก้ปัญหาประเด็นภาษีอากรเมื่อถูกตรวจสอบจากกรมสรรพากร ฯลฯ
   
  ขั้นตอนการให้บริการ
  ให้คำแนะนำและปรึกษา เกี่ยวกับบัญชีและภาษีอากร
  บันทึกบัญชีและสรุปผลดำเนินงานของกิจการจากเอกสารที่ท่านจัดทำ โดยสำนักงานฯจะจัดส่งพนักงานรับเอกสารไปรับเอกสารจากท่านทุกเดือน
     เพื่อให้สามารถจัดทำบัญชีได้อย่างเป็นปัจจุบันเสมอ
  จัดทำแบบนำส่งภาษี และนำส่งภาษีต่อกรมสรรพากร
  จัดทำงบการเงินประจำปีและจัดหาผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงินดังกล่าว (สำหรับนิติบุคคล)
  จัดทำแบบนำส่งงบการเงิน แบบนำส่งภาษีเงินได้ประจำปี และนำส่งต่อหน่วยงานราชการ (สำหรับนิติบุคคล)
   
  อัตราค่าบริการ
  ค่าบริการขึ้นกับประเภทการค้าของธุรกิจ, ความซับซ้อนของรายการบัญชี , ปริมาณรายการ และเอกสารที่เกิดขึ้นในระหว่างปี
   
   
  Current Pageid = 13